Cart

Sr No Name of Customer Location Contact Amount of Scholarship
1 Hitesh Rathod Kolhapur                              20,000
2 Dhruva Shailesh Deshpande Aurangabad                              20,000
3 Sanjay Birajdar Solapur                              20,000
4 Dashrath Gholap Pune                              20,000
5 Dr. Payal Jain Dhule                              20,000
6 Chinchole Shivaji Atmaram Nashik                              20,000
7 Dr.Amol Page Latur                              20,000
Loading...